Privacy

Privacyverklaring

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat De beeldende bevinding:
– zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens;
– er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
(supervisie/intervisie).
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de
zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de
bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of
evaluatiegesprek etc.
– De kosten van het consult

Email
Er wordt zorgvuldig omgegaan met de email’s die De beeldende bevinding ontvangt. De inhoud van de email’s blijft vertrouwelijk en zal zorgvuldig behandeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@debeeldendebevinding.nl.

De beeldende bevinding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Behoud op wijzigingen
De beeldende bevinding behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring, om op de hoogte te zijn voor eventuele veranderingen.